Waza List

mon_mjermon_mjer無雙直傳英信流居合術

Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-Jutsu

 

Gruppe Shoden Chuden Okuden Okuden Toho
Tachi Waza No Bu
Suwariwaza
Zen Nihon Iaido
  1. Ippon me  Mae  Yokogumo  Yukizure  Kasumi  Maegiri
  2. Nihon me  Migi  Toraissoku  Tsuredachi  Sunegakoi  Zengogiri
  3. Sanbon me  Hidari  Inazuma  Somakuri  Tozume  Gyaku-Kesa-Giri (Kiriage)
  3. Yonhon me  Ushiro  Ukigumo  Sodome  Towaki  Shihogiri
  5. Gohon me  Yaegaki  Oroshi  Shinobu  Shihogiri  Kissakigaeshi
  6. Roppon me  Ukenagashi  Iwanami  Yukichigai  Tanashita
  7. Nanahon me  Kaishaku  Urokogaeshi  Sode Surigaeshi  Ryozume
  8. Happon me  Tsukikomi  Namigaeshi  Moniri  Torabashiri
  9. Kyuhon me  Tsukikage  Takiotoshi  Kabezoe
10. Juppon me  Oikaze  Makko  Ukenagashi
11. Juippon me  Nukiuchi  Ittomagoi sono ichi
 Ittomagoi sono ni
 Ittomagoi sono san

 

 

Gruppe To Ryu Bangai Eishin Ryu Bangai Nanahon me no Kata Tsume-Iai
  No Bu No Bu (Kenjutsu)
  1. Ippon me  Mae  Hayanami  Deai  Hasso
  2. Nihon me  Aranami  Raiden  Kobushidori  Kobushidori
  3. Sanbon me  Kesa Guruma  Jinrai  Zetsumyoken  Namigaeshi (Iwanami)
  4. Yonhon me  Takiguruma  Dokumyoken  Yaegaki
  5. Gohon me  Tatsumaki  Tsubadome  Urokogaeshi
  6. Roppon me  Ukenagashi  Kuraiyurumi
  7. Nanahon me  Mappo  Tsubame Gaeshi
  8. Happon me  Ganseki Otoshi
  9. Kyuhon me  Suigetsuto
10. Juppon me  Kazumiken
11. Juippon me  Uchikomi